TAE KWON DO “TEXNIKH – TAKTIKH KAI ΚΙΝΗΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ»